Bleskozvody

Bleskozvod je prostriedok vonkajšej ochrany pred bleskom, ktorý vytvára umelú vodivú cestu na zachytávanie a zvedenie atmosférického výboja. Jeho usporiadanie má byť volené tak, aby úder blesku nastal práve do zberacieho zariadenia. Bleskozvod sa realizuje na najvyššom mieste objektu.

Podľa umiestnenia sa bleskozvody rozdeľujú na: 

bleskozvody umiestnené na chránených objektoch so zberacím zariadením:

Hrebeňová sústava –  je tvorená zberacím vedením na hrebeni strechy, prevyšujúca dolný okraj strechy aspoň o 1 m.

Mrežová sústava – je tvorená sieťou (mrežou) zberacích vedení, ktoré sú v mieste vzájomného kríženia spojené. Krajné vodiče mreže sledujú vonkajšie obrysy strechy. Sústava zberacieho vedenia (mreže) musí byť navrhnutá tak, aby žiaden bod strechy nebol od najbližšieho zberacieho zariadenia vzdialený viac ako 10 m

Tyčový bleskozvod – objekt je v ochrannom priestore bleskozvodu, ktorý je tvorený kužeľom s vrcholovým uhlom 112°

bleskozvody umiestnené mimo chránený objekt:

Stožiarový bleskozvod – tvorí zberač pripevnený na stožiari, ktorý dostatočne prevyšuje chránený objekt. Počet stožiarových bleskozvodov sa volí podľa veľkosti a tvaru chráneného objektu.

Závesový bleskozvod – je tvorený lanom zaveseným nad chráneným objektom v smere predĺženej osi.

Klietkový bleskozvod – je tvorený mrežou zberacích vedení, zavesenou nad chráneným objektom.

 

Jednotlivé sústavy bleskozvodov sa volia v závislosti od dôležitosti objektu, tvaru a druhu strechy chráneného objektu, takto: na strechách sedlových, valbových, pultových a pilových s hrebeňom pre-vyšujúcim okraj strechy minimálne o 1m sa používa hrebeňová sústava,na komínoch, vežiach a na stanovej streche sa používa tyčová sústava s potrebným počtom zvodov, na strechách plochých, hangárových, pultových a sedlových, pri ktorých hrebeň neprevyšuje dolný okraj striech o 1 m, sa používa mrežová sústava, oddialené, stožiarové, závesové a klietkové bleskozvody sa zriaďujú pre špeciálne objekty ako sú napr. sklady výbušnín, horľavých látok a pod.

 

previous article next article