Bleskozvody

Bleskozvod je prostriedok vonkajšej ochrany pred bleskom, ktorý vytvára umelú vodivú cestu na zachytávanie a zvedenie atmosférického výboja. Jeho usporiadanie má byť volené tak, aby úder blesku nastal práve do zberacieho zariadenia. Bleskozvod sa realizuje na najvyššom mieste objektu. Podľa umiestnenia sa bleskozvody rozdeľujú na:  bleskozvody umiestnené na chránených objektoch so zberacím zariadením: Hrebeňová sústava -  je tvorená zberacím vedením na hrebeni strechy, prevyšujúca dolný okraj strechy aspoň o 1 m. Mrežová sústava - je tvorená sieťou (mrežou) zberacích vedení, ktoré sú v mieste vzájomného kríženia spojené. Krajné vodiče mreže sledujú vonkajšie obrysy strechy. Sústava zberacieho vedenia (mreže) musí byť navrhnutá tak, aby žiaden bod strechy [...]
Read More