Zrealizovanie prípojky NN

aj s odovzdaním na ZSE

 

Pod pojmom elektrická prípojka sa rozumie elektrické vedenie, ktoré odbočuje od zariadenia pre verejný rozvod (sieť nn, transformačná stanica a pod.) elektrickej energie smerom k odberateľovi. Začína v mieste odbočenia a končí prípojkovou skriňou.

Prípojková skriňa nn sa používa na istenie prívodného vedenia k odbernému zariadeniu. Umiestňuje sa na verejne prístupnom mieste do fasády objektu vo výške 2 až 2,5 m nad konečnou úrovňou terénu. Prípojková skriňa sa nezriaďuje, ak ju nemožno umiestniť priamo na objekte (napr. stavebná prípojka). Prípojka je čo do vyhotovenie zhodná s miestnou sieťou (vonkajšia alebo káblová). Pokiaľ súčasný príkon nebude väčší ako 3 kVA, robí sa dvojvodičová (jednofázová) inak štvorvodičová (trojfázová) prípojka.

Druhy a montáž prípojok

Podľa použitého materiálu a spôsobu montáže rozdeľujeme prípojky nn na:

  • vonkajšie
  • z neizolovaných vodičov
  • zo závesným káblom
  • káblové

 

previous article next article