Rekonštukcie starej elektroinštalácie

opravy, údržba  a odstraňovanie revíznych závad. Prehliadkou a skúškou technického zariadenia, sa preveruje bezpečnosť technického zariadenia v zmysle bezpečnostno-technických požiadaviek. Prehliadka a skúška technického zariadenia sa vykonáva: počas výroby alebo montáže a po ich dokončení, pred prvým uvedením do prevádzky po umiestnení na mieste prevádzky s výnimkou prenosného, prevozného alebo určeného na prepravu, pred opakovaným uvedením do prevádzky počas prevádzky v lehotách ustanovených bezpečnostno-technickými požiadavkami alebo v sprievodnej technickej dokumentácii.   Zákazník na základe vykonaných revízií získa prehľad o skutočnom stave el. zariadenia a môže vykonať úkony, ktorými ho bude udržiavať v takom technickom stave, aby nevzniklo prípadné riziko ohrozenia bezpečnosti [...]
Read More