Rekonštukcie starej elektroinštalácie

opravy, údržba  a odstraňovanie revíznych závad. Prehliadkou a skúškou technického zariadenia, sa preveruje bezpečnosť technického zariadenia v zmysle bezpečnostno-technických požiadaviek. Prehliadka a skúška technického zariadenia sa vykonáva: počas výroby alebo montáže a po ich dokončení, pred prvým uvedením do prevádzky po umiestnení na mieste prevádzky s výnimkou prenosného, prevozného alebo určeného na prepravu, pred opakovaným uvedením do prevádzky počas prevádzky v lehotách ustanovených bezpečnostno-technickými požiadavkami alebo v sprievodnej technickej dokumentácii.   Zákazník na základe vykonaných revízií získa prehľad o skutočnom stave el. zariadenia a môže vykonať úkony, ktorými ho bude udržiavať v takom technickom stave, aby nevzniklo prípadné riziko ohrozenia bezpečnosti [...]
Read More

Bleskozvody

Bleskozvod je prostriedok vonkajšej ochrany pred bleskom, ktorý vytvára umelú vodivú cestu na zachytávanie a zvedenie atmosférického výboja. Jeho usporiadanie má byť volené tak, aby úder blesku nastal práve do zberacieho zariadenia. Bleskozvod sa realizuje na najvyššom mieste objektu. Podľa umiestnenia sa bleskozvody rozdeľujú na:  bleskozvody umiestnené na chránených objektoch so zberacím zariadením: Hrebeňová sústava -  je tvorená zberacím vedením na hrebeni strechy, prevyšujúca dolný okraj strechy aspoň o 1 m. Mrežová sústava - je tvorená sieťou (mrežou) zberacích vedení, ktoré sú v mieste vzájomného kríženia spojené. Krajné vodiče mreže sledujú vonkajšie obrysy strechy. Sústava zberacieho vedenia (mreže) musí byť navrhnutá tak, aby žiaden bod strechy [...]
Read More